Era Radyoloji Görüntüleme Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlamış olduğumuz aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Era Radyoloji ve Görüntüleme Merkezi

Yeni Nesil Radyoloji Her aN Güvenle

Home KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

ERA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

Era Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Era Radyoloji” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

Era Radyoloji veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; (i) şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, (ii) ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, (iii) ürün ve hizmetlerimizin uygun biçimde sunulabilmesi ile teknik süreçlerin devamı, (iv) şirketimizin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi, (v) güvenlik kameraları vasıtasıyla işletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin temin edilmesi amacıyla görüntü kaydı alınması ve (vi) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilmektedir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere yurtiçinde veya yurtdışında aktarabilecektir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Şirketimizin kişisel veri işleme faaliyetleri çerçevesinde var olan kişisel veri işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı veya kişi grupları özelinde düzenlenmiş aydınlatma beyanlarını (Hasta ve Hasta Yakını Aydınlatma Beyanı, Ziyaretçi Aydınlatma Beyanı, Üçüncü Kişi Aydınlatma Beyanı gibi) [kvkk@eraradyoloji.com] adresine elektronik posta göndermek suretiyle şirketimizden talep edebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimizin işletmesen ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, kariyer siteleri, telefon, Şirketimizin internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve Kanun m. 5/1 ve Kanun m. 6/2 hükümlerinde düzenlendiği şekilde açık rıza temini suretiyle veya Kanun m. 5/2 ve Kanun m. 6/3 hükümlerinde öngörülen diğer işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya diğer işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumanın bulunduğuna ilişkin karar alınan yabancı ülkelerde mukim tüzel veya gerçek kişilere veya hakkında işbu Kurul Kararı mevcut olmayan ülkelerde mukim kişilere, veri aktarımına taraf olacak tüzel veya gerçek kişilerce karşılıklı olarak imzalanmış ve Kurul tarafından onaylanmış olan taahhütnamelerin varlığı halinde aktarılabilecektir.

 1. Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca Şirketimize yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına resmi internet sitemizde [https://eraradyoloji.com/EraRadyoloji-IlgiliKisiBasvuruFormu.docx] linki altında yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu yine internet sitemizde de bildirilen [Mansuroğlu Mah. 295 Sk. No:15/A Bayraklı-İZMİR] adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde din hanesi bulunmayan veyahut bulunuyor ise ilgili kişisel veriler karartılarak çekilmiş bir adet kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Talebinizin alınmasıyla birlikte kimliğinizin doğrulanmasını takiben tarafımıza göndermiş olduğunuz kimlik fotokopiniz mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilecektir.

 

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) [27.12.2021] tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.