Era Radyoloji Görüntüleme Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlamış olduğumuz aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Era Radyoloji ve Görüntüleme Merkezi

Yeni Nesil Radyoloji Her aN Güvenle

Home Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

ERA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

2021

İÇİNDEKİLER

 

 1. GİRİŞ 3
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 3
 3. TANIMLAR 3
 4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 4
 5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 4
 6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, İŞLENME AMAÇLARI 5
 7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 6
 8. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI 6
 9. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI 7
 10. ERA RADYOLOJİ’NİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 7
 11. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI 8
 12. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER 9
 13. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER NEZDİNDE ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER 10
 14. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ 11
 15. DİĞER HUSUSLAR 12

EK-1                                                                                                                                                                                                13

EK-2                                                                                                                                                                                                14

EK-3                                                                                                                                                                                                15

 

ERA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GİRİŞ

Era Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Era Radyoloji” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya ‘‘Kanun”) çerçevesinde ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken işlediğimiz kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede var olan yükümlülüklerimizi yerine getirmeye özen göstermekteyiz.

Bu doğrultuda, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Era Radyoloji tarafından işlenmesi yani: toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında Era Radyoloji tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da yer verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslar Era Radyoloji çalışanlarımızı, stajyerlerimizi ve çalışan adaylarını, aktif ve potansiyel ürün ve hizmet alıcılarını, tedarikçilerimiz ile ziyaretçilerimizi ve Era Radyoloji ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

TANIMLAR

İşbu Politika’da yer verilen;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kanun veya KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Era Radyoloji kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, Era Radyoloji tarafından kişisel veriler işlenirken Kanun’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca, Era Radyoloji veri işleme faaliyetlerini başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kuralının gerektirdiği sınırlar içinde yürütmektedir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Era Radyoloji işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla ilgili kişilere gerekli veri güncelleme imkânları tanımaktadır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Era Radyoloji yalnızca açıkça belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Era Radyoloji yalnızca ilgili kişilerle kurulan ilişkilerle bağlantılı ve gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Era Radyoloji tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmektedir. İhtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden ise kaçınılmaktadır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Era Radyoloji tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veyahut işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda Era Radyoloji, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Era Radyoloji tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir:

 

Kanun’da sayılan diğer işlenme şartlarının var olduğu haller hariç tutulmak üzere, Era Radyoloji ancak ilgili kişilerin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki işlenme şartlarından herhangi birinin varlığı durumunda ise, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İlgili kişiler açısından korunmasının daha kritik önem teşkil ettiği özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Era Radyoloji tarafından hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın da işlenmektedir. Ayrıca, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler de yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde ve sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

Bu çerçevede, Era Radyoloji’nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için hazırlanan açık rıza metinleri ilgili kişilerden açık rıza temin edebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, İŞLENME AMAÇLARI

Era Radyoloji işbu Politika’nın İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Listesi başlıklı ekinde listelenen veri kategorilerine dahil olan kişisel verileri aşağıda listelenen amaçlarla işlemektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş salığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Tıbbi araştırma süreçlerinin yürütülmesi

Yukarıda belirtilen işlenme amaçları dışında, Era Radyoloji’nin gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için başkaca amaçlar kapsamında da kişisel veri işlenmesi söz konusu olabilecektir. Bu gibi durumlarda Era Radyoloji tarafından periyodik aralıklarla işbu Politika’da yer alan işlenme amaçları güncellenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Toplanan kişisel veriler, Era Radyoloji’nin ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, Era Radyoloji tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya saklanması zorunlu tutulan haller hariç tutulmak üzere; kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda saklamanın devamı için başkaca meşru bir sebep bulunmaması halinde, Era Radyoloji tarafından işbu Politika’ya uygun olarak hazırlanan Era Radyoloji Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde re’sen yahut [www.eraradyoloji.com] linkinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla ilgili kişilerin talebi üzerine işlenmekte olan veriler imha edilecektir. Kişisel verilerin çeşitli yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler takip eden zamanda Era Radyoloji Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde yok edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Era Radyoloji özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması hususunda, Kanun’da düzenlenen şartlara uymaktadır. Era Radyoloji tarafından işlenen kişisel verilerin paylaşıldığı kişi gruplarına Politika’nın Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi Grupları Listesi başlıklı ekinden ulaşabilirsiniz.

Bu çerçevede, kişisel veriler, Era Radyoloji tarafından ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kanun’da öngörülen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amaçlarıyla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Era Radyoloji tarafından yurt dışına aktarılan kişisel veriler nezdinde Kanun’un kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükmü doğrultusunda ilgili kişinin açık rızası temin edilmektedir. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın da Era Radyoloji tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Aktarım yapılacak olan ülkenin, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer almaması durumunda, Era Radyoloji ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen tarafından yeterli korumanın sağlanacağı Kurul’un yayımladığı taahhütnamelere uyumlu olacak şekilde, yazılı olarak taahhüt edilecektir.

İşbu Politika’nın Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi Grupları Listesi başlıklı ekinde yurtiçi ve yurt dışında bulunan kişiler bakımından bir ayrım yapılmamıştır. Bu sebeple, özellikle yurt dışına aktarımın gerçekleşip gerçekleşmediği ve kişisel verilerin aktarıldığı kişi grupları hakkında bilgi almak isteyen ilgili kişiler işbu Politika’nın İlgili Kişinin Hakları başlıklı bölümü çerçevesinde bilgi talep edebilecektir.

ERA RADYOLOJI’NİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kanun’un aydınlatmaya ilişkin yükümlükleri düzenleyen ilgili hükümleri kapsamında, ilgili kişilerin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde Era Radyoloji’nin ilgili kişilere ilettiği bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kanun’un ilgili hükümlerinde[1] sayılan diğer haklar.

Era Radyoloji, kişisel verilerin işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu amaçla, Era Radyoloji Genel Aydınlatma Beyanı ile süreç ve ilgili kişi kategorisi bazında, ilgili mevzuat ve Kurul’un resmi web sitesinde yayımlanan rehberlere de uygun olacak şekilde hazırlanan aydınlatma beyanlarını uygulamaya koymuştur.

Öte yandan, Kanun’un istisnaları düzenleyen ilgili maddesi çerçevesinde, aşağıdaki hallerde Era Radyoloji’nin aydınlatma yükümlülüğü bulunmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Era Radyoloji kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmediği durumlarda kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, kişisel veriler ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılıyorsa en geç ilgili kişiyle ilk iletişim kurulduğunda, kişisel verilerin aktarılacak olması durumunda ise en geç kişisel verilerin aktarılacağı esnada aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Era Radyoloji tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, Kanun’un ilgili kişilerin haklarının düzenlendiği ilgili maddesi uyarınca ilgili kişiler için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un kişisel verilerin imhasının düzenlendiği ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler, yukarıda sayılan haklarını, linkinde bulunan İlgili kişi Başvuru Formu’nu ilgili formda belirtilmiş olan sair yollar ile tarafımıza ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması ve Era Radyoloji’ye gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler başvuru formunda yer almaktadır. Era Radyoloji, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili kişiye ulaştıracaktır.

Era Radyoloji, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Era Radyoloji tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, ilgili kişilerin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Era Radyoloji tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

Öte yandan, Kanun’un istisnalarının düzenlendiği ilgili maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, Kanun’un ilgili kişilerin haklarının düzenlendiği maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda kullanılamayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Era Radyoloji Kanun’un veri güvenliğine ilişkin maddesi kapsamında kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Era Radyoloji’nin bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

İdari Tedbirler:

Era Radyoloji idari tedbirler kapsamında;

 • Şirket içinde “gerekli olmadıkça kişisel veriler ile bağlantılı tüm işlemler yasaktır.” prensibinin uygulanması için gerekli önlemleri alır. Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından ihlal edilmemesi için gerekli tedbirleri alır, ilgili kişisel verilerin elde edilmesi hâlinde ise hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 • Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli güncel eğitimleri verir.
 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir ve bu hususta, kişisel verilerin özel nitelikli veri olup olmadığı, mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği ve güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliğini ve niceliğini de dikkate alır.
 • İşlenen kişisel verilerin güncelliğini düzenli aralıklarla kontrol eder, ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri ise saklama ve imha politikası kapsamında güvenli bir şekilde imha eder.

Teknik Tedbirler:

Era Radyoloji teknik tedbirler kapsamında;

 • Kişisel veri güvenliğinin takibi amacı ile kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kişisel veri güvenliğini sağlamak için veri yedekleme stratejilerini geliştirir.
 • Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
 • Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. Siber güvenliğin (ağ güvenliği, uygulama güvenliği, anti-virüs sistemleri de dâhil olmak üzere) sağlanması için gerekli yazılımların mevcut ve güncel olmasını sağlar. Hukuka aykırı işleme tespiti halinde ilgili kişiye ve Kurul’a bildirim yapılabilmesi için gerekli sistem ve altyapı oluşturulur.
 • Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır. Fiziksel ortamlarda saklanan kişisel veriler için ise gerekli fiziksel güvenlik önlemleri alır ve giriş-çıkış kayıtları düzenler.
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur.
 • Güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılır.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER NEZDİNDE ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

İlgili kişiler açısından korunması daha kritik önem teşkil eden özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Era Radyoloji tarafından hassasiyet gösterilmektedir. İşbu Politika’nın Kişisel Verilerin İşlenme Şartları başlıklı bölümünde sayılmış olan işlenme şartları dâhilinde ve yeterli önlemlerin alınması koşuluyla özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılabilmesi de mümkün olacaktır.

İşbu Politika’da kişisel verilere ilişkin olarak öngörülen idari ve teknik tedbirlere ek olarak,

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlarda;

 • Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmakta,
 • Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeler sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmakta,
 • Verilere bir yazılım aracılığı ile erişildiği durumlarda bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmakta,
 • Verilere uzaktan erişim gerektiği durumlarda en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamlarda ise;

 • Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri alınmakta,
 • Bu ortamların fiziksel güvenliğin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılacaksa;

 • Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmakta,
 • Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa veri aktarımı sunucular arasında VPN kurularak veya FTP yöntemiyle gerçekleştirilmekte,

Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.

GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

Era Radyoloji tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi, personel giriş ve çıkışlarının takibinin sağlanması ve Şirketimizin operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri amaçlarla, Kanun’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak, ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin ses ve görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır (bkz.“Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası” bölümü).

Ses ve görüntü kaydı alınan yerlerde, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Era Radyoloji tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntüleme yapılmamaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

 • Kanun ve diğer ilişkili mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle Kanun ve diğer ilişkili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

 • Era Radyoloji tarafından hazırlanan işbu Politika [27.12.2021] tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. Bahse konu olan güncellemeler işbu Politika’nın Güncelleme Tablosu başlıklı ekinden takip edilebilecektir.

Era Radyoloji

EK-1

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ LİSTESİ *

 • Kimlik
 • İletişim
 • Özlük
 • Müşteri İşlem
 • Hukuki İşlem
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • İşlem Güvenliği
 • Finans
 • Mesleki Deneyim
 • Sağlık Bilgileri
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
 • Diğer (İmza, İstenilen Tetkik)

*İşbu Kişisel Veri Kategorileri Listesi kişisel verilerin paylaşıldığı başka gruplar bulunması halinde güncellenecektir.

EK-2

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ GRUPLARI LİSTESİ*

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Tedarikçiler

*İşbu Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi Grupları Listesi kişisel verilerin paylaşıldığı başka gruplar bulunması halinde güncellenecektir.

EK-3

REVİZYON TAKİP LİSTESİ

 

 

Güncelleme Tarihi Değişiklik Durumu Eski Metin Yeni Metin
 
       

 

[1] a) Bknz. İşbu Politika’nın İlgili Kişinin Hakları başlıklı bölümü

İşbu kalemlerin uygulamaya alınmasını takiben politikaya eklenmesi, aksi halde politikadan çıkarılması tavsiye edilmektedir.

İşbu kalemin uygulamaya alınmasını takiben politikaya eklenmesi, aksi halde politikadan çıkarılması tavsiye edilmektedir.