Era Radyoloji Görüntüleme Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlamış olduğumuz aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Era Radyoloji ve Görüntüleme Merkezi

Yeni Nesil Radyoloji Her aN Güvenle

Home İlgili Kişi Başvuru Formu

İlgili Kişi Başvuru Formu

ERA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 1. Veri Sorumlusu ve Başvuru Yolu

İşbu başvuru formu[1] (“Başvuru Formu”), veri sorumlusu sıfatıyla Era Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Era Radyoloji” ya da “Şirket”) tarafından, ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) ilgili maddeleri ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusuna yapabileceği başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına hazırlanmıştır.

İlgili kişi sıfatıyla, Kanun’un ilgili maddeleri; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, Kanun’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi, yazılı olarak işbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını, ekinde din hanesi bulunmayan veya din hanesi karartılmış olan kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle [Mansuroğlu Mah. 295. Sk. No:15/A Bayraklı İZMİR.] adresine iadeli taahhütlü mektup ile göndermek suretiyle veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle[2] kvkk@eraradyoloji.com adresine iletebilirsiniz.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kanun’da ilgili kişinin haklarını düzenleyen ilgili maddesi uyarınca, ilgili kişi yani kişisel verileri işlenen gerçek kişi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin veri sorumlusu sıfatına haiz şirketiminiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un ilgili maddelerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini talep etme,
 • Düzeltme veya imha işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. İlgili Kişiyi Tanımlayıcı Bilgiler[3]

Başvurunuza ilişkin gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemelerin yapılabilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla kimliğinizin tarafımızca tespiti gerekmektedir. Bu sebeple aşağıdaki alanları doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmanızı rica ederiz:

 

Ad Soyad*  
T.C Kimlik Numarası

(Yabancılar için Uyruk, Pasaport No/Varsa Kimlik No) *

 
Adres*  
E-posta Adresi*  
Telefon Numarası  
Faks Numarası  

*Doldurulması zorunlu alanlar.

 

 1. İlgili Kişi ile Veri Sorumlusu Arasındaki İlişki

Şirketimiz ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlihazırda devam edip etmediğini aşağıda yer verilen bölümde belirtiniz.

 

Hasta                                                                                                              Çalışan Adayı

Hasta Yakını                                                                                                  Çalışan

Doktor                                                                       Diğer (________________)

 

 

 • Era Radyoloji ile olan ilişkim işbu Başvuru Formu’nun doldurulma tarihi itibarıyla devam etmektedir.
 • Era Radyoloji ile olan ilişkim (________________) tarihi itibarıyla sona ermiştir.

 

 1. İlgili Kişinin Talepleri

İlgili kişi olarak, Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

TALEP KONUSU

 

                  İLGİLİ BİLGİ/BELGELER
1. Kişisel verilerimin şirketiniz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

 

Spesifik bir veri kategorisine dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

 

 

2. Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

 

 

Spesifik bir veri kategorisine dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

    
3. Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

 

Spesifik bir veri kategorisine dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

 

 

    

4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Spesifik bir veri kategorisine dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

  

5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz verileri ve bu verilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

  

6. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz verileri ve bu verilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

 

  

7. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.[4] Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu lütfen belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

 

  

8. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.[5] Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve bu talebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

  

  

9. Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

 

    

 

 

10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

 

Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararları gibi) lütfen Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………….……………………

 

  

 

İlgili kişi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesini rica ederiz.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun şirketimize ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde ilgili kişi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilir, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebiliriz. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, ilgili kişi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.[6]

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesini rica eder, bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacağınızı beyan ederiz.

 

 1. Veri Sorumlusu Tarafından Taleplerin Sonuçlandırılması

Niteliğine göre talebiniz, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandıracak ve başvuru tarihini[7] takip eden en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan seçiminize göre mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin öncelikli bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:

 

Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin sonucun faks yolu ile gönderilmesini istiyorum.

 

Talepleriniz niteliğine göre tarafımızca ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir[8].

 

 1. İlgili Kişinin Beyanı

İlgili mevzuat uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İlgili Kişinin Adı Soyadı  
Tarih  
İmza  

 

[1] İşbu Başvuru Formu’nun doldurulması ile ilgili sorularınız olması halinde sorularınızı, iletişim sayfamızdan iletebilirsiniz.

[2] Kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, mobil imza, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı elektronik posta adresi veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım vasıtasıyla.

[3] Tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, münhasıran işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

[4] Kanun madde 7/3 uyarınca, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar saklıdır.

[5] Kanun madde 7/3 uyarınca, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar saklıdır.

[6] Kanun madde 7/3 uyarınca, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar saklıdır.

[7] Yazılı başvurularda veri sorumlusuna evrakın tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih başvuru tarihidir.

[8] Talebinize yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on (10) sayfayı geçecek cevaplarımız için on (10) sayfa üzerindeki her bir sayfa için sayfa başına bir (1) Türk Lirası; cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi durumunda ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilecektir.