Era Radyoloji Görüntüleme Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlamış olduğumuz aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Era Radyoloji ve Görüntüleme Merkezi

Yeni Nesil Radyoloji Her aN Güvenle

Home Araştırma KVKK Aydınlatma Metni

Araştırma KVKK Aydınlatma Metni

ERA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

HASTA VE ARAŞTIRMA HASTASI

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

Era Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Era Radyoloji” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Era Radyoloji’nin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi için [www.eraradyoloji.com] linkinden Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza ulaşabilirsiniz.

 

 1. Veri Sorumlusu

Era Radyoloji veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle ve işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarımı

 

Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

kimlik, imza, iletişim, finans, mesleki deneyim, müşteri işlem, tetkik istemine ilişkin veriler ile sağlık verileriniz:

 • faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun yürütülmesi
 • sözleşme süreçleri de dahil olmak üzere finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ve yalnızca oluşacak uyuşmazlıklar halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

kimlik, tetkik istemine ilişkin bilgiler ile sağlık verileriniz:

 • radyoloji cihazlarında oluşabilecek teknik sorunlar çerçevesinde teknik destek hizmeti alınması
 • patoloji sonuçlarının alınması için birlikte çalışılan anlaşmalı firma ve laboratuvarlar ile bilgi paylaşılması

kimlik, iletişim, işlem güvenliğine ilişkin verileriniz:

 • müşteri ilişkileri de dahil olmak üzere iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • hasta kabul ve tetkik istemi girişlerinin yapılması ile hizmet satış süreçleriyle iş faaliyetlerinin yürütülmesi

kimlik, iletişim, müşteri işlem ve sağlık bilgileriniz:

 • tıbbi araştırma süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere hasta kabul ve tetkik istemi girişlerinin yapılması ile hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

kimlik, işlem güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz:

 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

fiziksel mekan güvenliği ile santral telefon kaydıyla sınırlı olmak üzere görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin kişisel verileriniz:

 • fiziksel mekan güvenliğinin temini

amaçlarıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak Era Radyoloji Saklama ve İmha Politika’sında belirlenen yöntemlere imha edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Yukarıdaki amaçlara uygun olarak kimlik, imza, iletişim, finans, mesleki deneyim, sağlık verileriniz ve tetkik istemine ilişkin verileriniz:

 • çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle veya bir hakkın tesisi veya korunması için gerekli olması hallerinde hukuk işlerinin takibi süreçlerinin yürütülebilmesi için danışmanlık ve destek hizmeti aldığımız avukatlar gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine,
 • veyahut denetim süreçleri de dahil olacak şekilde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla ilişkili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

kimlik, iletişim ve sağlık verileriniz iş süreçlerinin yürütülebilmesi için yalnızca patoloji hizmetleri özelinde dış hizmet alınan doktorlara ve tetkik isteği yapan diğer dış doktorlara sonuçların gönderilmesi çerçevesinde,

kimlik, tetkik istemine ilişkin bilgiler ile sağlık verileriniz:

 • radyoloji cihazlarında oluşabilecek teknik sorunlar çerçevesinde teknik destek hizmeti aldığımız firmalar ile
 • ve patoloji sonuçlarının alınması için birlikte çalışılan anlaşmalı firma ve laboratuvarlar ile

nihayet yukarıda sayılan tüm verileriniz saklama ve arşiv faaliyetleri başta olmak üzere bilgi teknolojileri alanında destek hizmeti aldığımız tedarikçilerimize yurtiçine aktarılmaktadır.

Araştırma şirketlerinin yürüttüğü tıbbi araştırma çalışmalarının yürütülmesi çerçevesinde ilişkili şirketlere araştırma hastalarımızın aktarılan verilerinin anonim şekilde aktarıldığını belirtmek isteriz. Bu çerçevede, kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, belgelerin sizlerle paylaşıldığı portal, telefon, Şirketimizin internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve Kanun m. 5/2 (a)’da düzenlenen işlemenin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”; m. 5/2 (c)’de düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” m. 5/2 (ç)’de düzenlenen işlemenin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; m.5/2 (e)’de düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; veyahut m. 5/2 (f)’de düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartları kapsamında işlenmektedir. Benzer şekilde özel nitelikli kişisel verileriniz de yine işlemeye ilişkin açık rızanızın olması veya Kanun m. 6/3’de öngörülen işlenme şartlarının var olması hallerinde işlenmektedir.

 1. Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,
 1. Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un ilgili kişinin yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca Era Radyoloji’ye yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına resmi internet sitemizde [www.eraradyoloji.com] linki altında yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu yine internet sitemizde de bildirilen [Mansuroğlu, Ankara Cd. Yanyolu No:47,A. Bayraklı-İZMİR] adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde din hanesi bulunmayan veyahut bulunuyor ise ilgili kişisel veri karartılarak çekilmiş bir adet kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Talebinizin alınmasıyla birlikte kimliğinizin doğrulanmasını takiben tarafımıza göndermiş olduğunuz kimlik fotokopiniz mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilecektir.

Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir.

 

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) [27.12.2021] tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.